Eligibility

सूचना: विद्यार्थ्यांनी आपला Eligibility Number आपण ज्या शैक्षणिक वर्षी प्रथम वर्षाच्या वर्गाला प्रवेश घेतला आहे त्या PDF file मध्ये शोधावा.